Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


„Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt pn. ,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna skierowana była dla członków Stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek samorządu oraz pracowników biura i zarządu. Podczas wyjazdu Zarząd Stowarzyszenia podpisał Deklarację Współpracy z LGD ,,Puszcza Białowieska”, celem przygotowania działań w zakresie współpracy regionów. Przedsięwzięcie miało na celu aktywizację społeczną, zwiększenie kreatywności poznania i przyczynienia się do podejmowania nowych inicjatyw które ukierunkowane będą dla społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich LGD. Współpraca jest ukierunkowana w celu poznania nowych tradycji, obrzędów, walorów lokalnych. Wypracowanie zależności pomiędzy LGD-mi oraz wspólnych działań czy praktyk w zakresie działalności w ramach PROW 2014-2020. To co  różni LGD- y w zakresie tradycji, kultury regionu może być podstawą długofalowej współpracy. Ponadto obydwa Stowarzyszenia łączą walory przyrodnicze w formie ukształtowania terenu, w naszym regionie działania znajdują się obszary chronionego krajobrazu do którego należy Puszcza Niepołomicka. Wizyta studyjna w regionie Białowieży pozwoliła uczestnikom nabyć nowych doświadczeń, zapoznać się z dobrymi praktykami które przyczynią się do lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego, oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie NGD  ,,E.O.CENOMA”, a co za tym idzie możliwości podjęcia i realizacji nowych idei.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja realizująca wyjazd studyjny mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na  terenach wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania ,,Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” nr 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania ( w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i między narodowej), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Nawiązanie współpracy, aktywizacja społeczności lokalnej, wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji