Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Walne Zebranie Członków 10.06.2020

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 Zebranie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku /tj. środa/ o godzinie 9:00,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
10 czerwca 2020 roku o godzinie 9:15.
 

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Członków, (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 i udzielenie absolutorium Zarządowi Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”.

– przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2019 i udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”,

– przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2019 i udzielenie absolutorium Radzie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”,

– przyjęcia budżetu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” na rok 2020,

– upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi działaniami,

– ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,

– przyjęcia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej ,

– przyjęcia zmian w Regulaminie Rady

– przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków

– przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” na lata 2015-2023.

V. Interpelacje, zapytania i wnioski Walnego,

VI. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków. Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji