Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 23 ust. 3, pkt. 1) oraz §23a Statutu
 Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”

zwołuje

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zebranie odbędzie się w dniu 18.03.2021 roku /tj. czwartek/
o godzinie 9:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/

PROGRAM POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.
  4. Omówienie spraw Stowarzyszenia, w tym realizacja budżetu z 2020 roku, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
  5. Analiza planowanego na rok 2021 budżetu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”.
  6. Przygotowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
  7. Interpelacje, zapytania i wnioski Komisji Rewizyjnej.

Zakończenie obrad Komisji Rewizyjnej.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji