Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady w dniu 07.07.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 roku
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 07.07.2022 /tj. czwartek/
o godzinie 9:00 w siedzibie LGD – ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
  2. Przedstawienie ogólnych zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej
  3. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2022 z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.Partnerzy