Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-10-23
Szanowni mieszkańcy! Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przedstawia przygotowany Newsletter dotyczący zrealizowanych działań wdrażania LSR w latach 2016-2018. [...] Czytaj dalej»
2019-10-18
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019 – podejmowane działalności gospodarczej, 2 – rozwój działalności gospodarczej, 3/2019- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 11.10.2019 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały wybrane zadania do finansowania, w ramach naborów trwających od 30.07.2019r. do 20.08.2019 r [...] Czytaj dalej»


2019-07-23

Szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu oraz analizy ekonomicznej

dh/upload/szkolenie plakt2019.png
Szanowni Państwo, przypominamy, iż w dniu 30.07.2019 w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie z zakresie wypełniania biznesplanu oraz analizy ekonomicznej, przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego - Panią Marzenę Cieślak. W rozwinięciu artykułu znajduje się plan szkolenia oraz formularz zgłoszenia.

 


Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”-
  Biznesplan i Analiza Ekonomiczna

13:45 – 14:00

Rejestracja uczestników.

14:00 – 15:30

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu Biznesplanów. Zapewnienie spójności
w dokumentacji aplikacyjnej – unikanie powtórzenie, dokumentowanie zasadności przyjętych
w biznesplanie  BP (przykłady).

Istota i cel sporządzenia biznesplanu. Cele pośrednie i końcowe a cele programu, LSR oraz operacji – unikanie błędów w tym zakresie.

Analiza marketingowa projektu­– przygotowanie i weryfikacja założeń, korzystanie
z dostępnych na rynku analiz a własne badania i doświadczenia. Adekwatność założeń do projekcji finansowej. Zapewnienie spójności przyjmowanych założeń.

Analiza SWOT a czynniki ryzyka - wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Korzystanie
z dostępnych opracowań i adekwatne ich wykorzystywanie w sporządzanej analizie.

Odniesienie planowanych terminów realizacji operacji do wymogów wynikających z przepisów
i wytycznych.

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa.

15:45 – 17:15

Źródła finansowania operacjiz uwzględnieniem kwoty pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Prawidłowa kalkulacja źródeł finansowania w odniesieniu do rachunku zysków i strat.

Ekonomiczne uzasadnienie operacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • kosztów i etapów realizacji operacji oraz źródeł finansowania kosztów;
  • zakresu rzeczowego i miejsc pracy;
  • poziomów sprzedaży – po roku od dokonania przez Agencję płatności końcowej oraz
    w tzw. okresie trwałości;
  • rachunku zysków i strat oraz wytyczne przy wyliczeniu NPV i wskaźnika rentowności sprzedaży.

17:15 – 17:30

Przerwa kawowa.

17:30 – 19:00

Praca na przykładach, omówienie zasad dokonywania wyliczeń. Interpretacja wyników. Weryfikacja ekonomicznego uzasadnienia operacji na etapie oceny Rady a ocena zasadności ekonomicznej operacji w ramach kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy. 

Dodatkowe pytania i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia.


Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy: 

Formularz zgłoszeniowy - otwórz 


Powrót
Odwiedzin: 65687