Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-10-23
Szanowni mieszkańcy! Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przedstawia przygotowany Newsletter dotyczący zrealizowanych działań wdrażania LSR w latach 2016-2018. [...] Czytaj dalej»
2019-10-18
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019 – podejmowane działalności gospodarczej, 2 – rozwój działalności gospodarczej, 3/2019- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 11.10.2019 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały wybrane zadania do finansowania, w ramach naborów trwających od 30.07.2019r. do 20.08.2019 r [...] Czytaj dalej»


2019-10-04

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PRACOWNIK BIUROWY

dh/upload/hbjbg.png
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik biurowy, w wymiarze 1 etat.

 


Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat który:

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nie jest członkiem Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada prawo jazdy kat. B,

- posiada znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym (preferowany język angielski),

- umiejętnie korzysta z komputera, urządzeń biurowych, programów komputerowych
(min. Microsoft Office, Excel, Power Point)

- wymagane cechy osobowe: umiejętność pracy w  zespole, sumienność, terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość, odpowiedzialność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

 

Preferowane dodatkowe umiejętności:

- znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia LEADER,

- doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

- doświadczenie w pracy w ramach organizacji pozarządowych,

- doświadczenie i wiedza na temat realizacji projektów.

 

Zakres obowiązków pracownika biurowego obejmuje m.in.:


- obsługa korespondencji  i wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań biura LGD,

- monitorowanie podpisywania umów i realizacji operacji przez beneficjentów,

- prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych
z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,

- udzielanie informacji o działalności LGD,

- przygotowywanie udziału LGD, oraz organizacja targów, konferencji, szkoleń, imprez społeczno- kulturalnych i innych wydarzeń mogących pomóc w promocji LGD.

- współpraca z mediami,

- współredagowanie biuletynów Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”,

- obsługa imprez wewnętrznych- spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,

- przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych,

- inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzynarodową
i międzyregionalną,

- realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno- promocyjnym

- monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,

- udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

- rejestracja wniosków,

- prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji operacji,

- informowanie grantobiorców o planowanym  przeprowadzeniu monitoringu i kontroli,

- obsługa systemu Platformy Obsługi Projektów,

- udzielanie pomocy technicznej członkom Rady podczas posiedzeń,

- prowadzenie rejestru uchwał i protokołów Zarządu,

- informowanie członków LGD o WZC,

- badanie satysfakcji wnioskodawców na podstawie ankiety oceny pracy biura, stanowiącej zał. nr 1 do regulaminu,

- obsługa grantów,

- przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady,

- obsługa projektów własnych,

- poszukiwanie dodatkowych źródeł realizacji działań,

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacji strony internetowej LGD,

-obsługa strony internetowej, m.in. zamieszczenie ogłoszeń o naborze, list Grantobiorców, publikowanie protokołów z posiedzeń Rady,

- publikowanie protokołów dotyczących poszczególnych etapów procesu wyboru,

- realizacji projektów współpracy i projektów własnych,

- wdrażanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej realizacji harmonogramu planu komunikacji,

- przygotowanie dokumentacji ze szkoleń prowadzonych przez LGD,

- inne prace określone przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu – list motywacyjny,

- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

- kopie dokumentów o ukończeniu kursów podnoszących kwalifikacje,

- pisemne oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie (do uzupełnienia), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s.1 - OTWÓRZ

 

Dokumenty muszą być opatrzone datą sporządzenia i podpisane.

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019 roku (tj. piątek) w godzinach od 7:30 do 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz od 9:00 do 17:00 (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa (budynek GCKCziS).


* Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko pracownik biurowy". Aplikacje, które wpłynął po terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływnie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” (www.cenoma.pl)oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Stowarzyszenia.

Zarząd i Dyrektor Biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  z kandydatami.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” zastrzega sobie możliwość do anulowania konkursu na stanowisko pracownik biurowy bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE NA STANOWISKO PRACOWNIK BIUROWY- docx.


Powrót
Odwiedzin: 65683