Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna, a także osoba prawna, spółka cywilna oraz spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Osoba fizyczna musi spełniać poniższe warunki:1. Podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.
2. Miejsce siedziby spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej musi znajdować się na obszarze objętym LSR.
3. 
Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4. Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
5. Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
6. Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR:
7. W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie uzyskała pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
 2. Usług dla ludności.
 3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej.
 4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa.
 5. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
 6. Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
 7. Usług transportowych.
 8. Usług komunalnych.
 9. Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
 10. Magazynowania bądź przechowywania towarów.
 11. Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 12. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
 2. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
 3. Operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem bądź wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:
  a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) – Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc,
  b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 4. Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 50% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania LSR, nie może przekroczyć 300 000 zł (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych – 100 000 zł). Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:– 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 a mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
– 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenieco najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
– 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji musi przekroczy 20 tys. zł.

Co obejmują koszty kwalifikowane?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
3. Zagospodarowania terenu.
4. Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.
6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe.
7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
2. Opłat za patenty lub licencje.
3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:
1. Transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
2. Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
1. Podatku od towarów i usług (VAT).
2. Nabycia nieruchomości.
3. Zakupu rzeczy używanych.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej