Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-04-20
Szanowni Państwo! W ramach przeprowadzanych naborów w zakresie projektów innych, Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, JST, JSFP oraz pozostałych podmiotów, biorących udział w naborach z obszaru gmin członkowskich tj: Rzezawa, Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Bochnia. Szkolenie będzie dotyczyć ,,Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach podziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i odbędzie się dnia 27.04.2018 (tj. piątek) o godz. 8:30 w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA", tj. ul. Rynek 4 w Szczurowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników biura. [...] Czytaj dalej»
2018-04-19
Data zamieszczenia informacji na stronie: 19.04.2018r. Ogłoszenie Nr 1/2018/OW Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na promowaniu obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, poprzez wykonanie materiałów promocyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie realizowana przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie. Szczegółowe informacje poniżej wraz z załącznikami... [...] Czytaj dalej»


Realizacja programu

 


Dokumenty dotyczące Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - 2015-2023

ANKIETA MONITORUJACA:

Ankieta Monitorująca Dla Beneficjentów Na Potrzeby Monitorowania Realizacji LSR - aktualizacja 26.03.2018

- Ankieta Monitorująca Dla Beneficjentów Na Potrzeby Monitorowania Realizacji LSR

PLAN DZIAŁANIA:

- Plan działania - aktualizacja 13.04.2017

- Plan działania,

PLAN SZKOLEŃ:

- Plan szkoleń - aktualizacja 12.09.2016

- Plan szkoleń,

PLAN KOMUNIKACJI:

- Plan komunikacji - aktualizacja 01.02.2018 r.

- Plan komunikacji,

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI:

- Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

- Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

- Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

RAPORTY:

- Raport z monitoringu stanu wdrażania LSR - okres od stycznia do grudnia 2017 roku

- Raport z monitoringu stanu wdrażania LSR - okres od stycznia do grudnia 2016 roku

 


UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

- Umowa

- Aneks nr 1

- Aneks nr 2

- Aneks nr 3

- Aneks nr 4


Procedury oceny, wyboru i monitoringu operacji:

1. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców:

- procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kotroli grantobiorców w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020- aktualizacja 7 czerwca 2017r.

-procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kieorwanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020- aktualizacja 10.05.2017r.

- procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020,


2. Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne):

- procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrażsanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, realizowancyj przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)- aktualizacja 15 stycznia 2018

- procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaengo przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)- aktualizacja 7 czerwca 2017

- procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) -  aktualizacja 05.04.2017 roku  

- procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na drażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) - aktualizacja 11.10.2016 roku

- procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne),

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD:

- procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego PROW 2014-2020- aktualizacja 10.05.2017r.

- procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 .


STATUT NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA"


Statut Nadwiślańskiej Grupy Działania “E.O.CENOMA” to zasadniczy dokument prawny regulujący zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, zwłaszcza określający kompetencje jej organów.

STATUT NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA" - aktualizacja 22.12.2015r.

Statut Nadwislańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA"


KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW:

- Lokalne kryteria wyboru grantobiorców zgłaszanych w ramach działania "Wspracie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020- aktualizacja 13.04.2017r.

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW  ZGŁASZANYCH  W RAMACH  DZIAŁANIA  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - aktualizacja 7.06.2016r.

2. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD:

- Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - aktualizacja 13.04.2017 roku

- Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - aktualizacja 11.10.2016 roku (otwórz)

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY  INNE NIŻ LGD, W TYM OPERACJI Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TURYSTYKI I INFRASTRUKTURY - aktualizacja 7.06.2016r.

3. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD:

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD- aktualizacja 13.04.2017r.

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD- aktualizacja 7.06.2016 r.

4. PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

- Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - aktualizacja 13.04.2017r.

- PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY - aktualizacja 7.06.2016r.


LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Można pobrać i zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju, głównym dokumentem określającym zakres podejmowanych działań i inicjatyw przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”. Znajmość celów ogólnych i szczegółowych w niej zawartych jest niezbędna do napisania wniosku o przyznaie pomocy finansowej i złożenie go za pośrednictwem lokallnej grupy działania "E.O.CENOMA".

 

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" - aktualizacja 3.04.2018 roku

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA"- aktualizacja 13.04.2017 roku

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" - aktualizacja 7.06.2016 roku

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ - 22.12.2015r.

Lokalna Strategia Rozwoju


INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH,o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Loklanego kierowanego przez społeczność nr 00025-6933-UM0610025/15

2017 rok

2016 rok

 


ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Zgodnie z art. 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju podpisanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” z Samorządem Województwa w dniu 14 lipca 2009 roku na lokalnej grupie działania spoczywa obowiązek upublicznienia w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zestawień rzeczowo – finansowych z realizacji operacji.

Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2009 r.             

Zestawienie rzeczowo-finansowe - I etap 2010 r.  

Zestawienie rzeczowo-finansowe -  II etap 2010 r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe - I etap 2011 r.   

Zestawienie rzeczowo-finansowe -  II etap 2011 r.

 

Zestawienie rzeczoeo-finansowe etap I - IX - lata 2011-2015

Odwiedzin: 40588