Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Zarządu 25.11.2021

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ nr 5/2021/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach […]

Uwaga! Zmiana godzin pracy biura w dniach 18.11-2021-24.11.2021

W związku z awarią ogrzewania w siedzibie Stowarzyszenia tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa oraz działając na podstawie przepisów art.30 rozporządzenia z 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  Wprowadza się następujące regulacje: Skraca się godziny pracy biura do 6 godzin dziennie tj. Biuro będzie […]

Blisko 3 mln złotych dodatkowych środków dla Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady wydłużającą realizację dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o 2 lata, Lokalne Grupy Działania (LGD) mogły ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). W przypadku Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” jest to […]

W dniu 12 listopada biuro nieczynne

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br. biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania jest nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

Posiedzenie Rady 16.11.2021 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Zmiana godzin pracy biura w dniu 16.11

Informujemy, iż w dniu 16.11 br. biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” będzie czynne w godzinach 7:30-14:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, czyli Leader w Małopolsce

,,Leader to inicjatywy oddolne, realizowane przez Lokalne Grupy Działania które są bardzo aktywne w województwie małopolskim” – mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Utworzono ponad 1000 nowych miejsc pracy, Zmodernizowano blisko 400 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, Zorganizowano prawie 400 wydarzeń. Wybudowano ponad 300 nowych obiektów infrastruktury, Zorganizowano ponad 1200 naborów i przyjęto blisko 4500 wniosków […]

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Zebranie odbędzie się w dniu  10 listopada 2021 roku /tj. środa/ o godzinie 9:00, przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /budynek GCKCZiS/. II termin posiedzenia ustala się na dzień10 listopada 2021 roku o godzinie 9:15.  […]

Proponowane zmiany LSR- Spotkanie konsultacyjne

W związku z przeniesieniem środków na projekty współpracy w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie 02.11.2021 do 04.11.2021 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji