Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Szkolenie w zakresie Biznesplanu oraz Analizy Ekonomicznej

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej które odbędą się od 03.02.2020r. do 17.02.2020r. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” organizuje szkolenia.

Dnia 16.01.2020 o godz. 8:00 odbędzie się szkolenie w zakresie Biznesplanu oraz Analizy Ekonomicznej. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych składaniem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwój działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 15.01.2020 do godz. 12:00. Poniżej przedstawiamy Program Szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”-
Biznesplan i Analiza Ekonomiczna

Miejsce: biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,

Termin: 16.01.2020r., od godz. 08:00 do godz. 15:00

Prowadzący: Marzena Cieślak

08:00-8:15

Rejestracja uczestników.

08:15 – 10:15

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu Biznesplanów. Zapewnienie spójności
w dokumentacji aplikacyjnej – unikanie powtórzeń, dokumentowanie zasadności przyjętych
w biznesplanie  BP (przykłady).

Istota i cel sporządzenia biznesplanu. Cele pośrednie i końcowe a cele programu, LSR oraz operacji – unikanie błędów w tym zakresie.

Analiza marketingowa projektu­– przygotowanie i weryfikacja założeń, korzystanie
z dostępnych na rynku analiz a własne badania i doświadczenia. Adekwatność założeń do projekcji finansowej. Zapewnienie spójności przyjmowanych założeń.

Analiza SWOT a czynniki ryzyka – wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Korzystanie
z dostępnych opracowań i adekwatne ich wykorzystywanie w sporządzanej analizie.

Odniesienie planowanych terminów realizacji operacji do wymogów wynikających z przepisów
i wytycznych.

10:15 – 10:30

Przerwa kawowa.

10:30 – 12:30

Źródła finansowania operacji z uwzględnieniem kwoty pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Prawidłowa kalkulacja źródeł finansowania w odniesieniu do rachunku zysków i strat.

Ekonomiczne uzasadnienie operacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • kosztów i etapów realizacji operacji oraz źródeł finansowania kosztów;
  • zakresu rzeczowego i miejsc pracy;
  • poziomów sprzedaży – po roku od dokonania przez Agencję płatności końcowej oraz
    w tzw. okresie trwałości;
  • rachunku zysków i strat oraz wytyczne przy wyliczeniu NPV i wskaźnika rentowności sprzedaży.

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa.

12:45 – 15:00

Praca na przykładach, omówienie zasad dokonywania wyliczeń. Interpretacja wyników. Weryfikacja ekonomicznego uzasadnienia operacji na etapie oceny Rady a ocena zasadności ekonomicznej operacji w ramach kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy. 

Dodatkowe pytania i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej