Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,
Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:00,
przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
14 września 2020 roku o godzinie 14:15.

PORZĄDEK OBRAD:
I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Walnego Zebrania Członków, (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany Regulaminu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” ,
– zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
– przyjęcie zmienionej procedury ustalenia i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji,
– przyjęcia zmian Statutu,
– przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na lata 2015-2023.
V. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
VI. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji