Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Informacja nt. okresu przejściowego PROW 2014-2020

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358).

Ww. Rozporządzenie wprowadziło możliwość składania wniosków o płatność  w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Z takiego wydłużenia terminu będą mogli skorzystać Ci Beneficjenci, którym na dzień dzisiejszy nie minęły jeszcze dwa lata od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy (ponieważ nadal operację trzeba zrealizować nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) i którzy już na dzień dzisiejszy wiedzą, że nie skończą realizacji operacji do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, iż beneficjenci, którzy zawarli umowę o przyznaniu pomocy w roku 2020 i wcześniej z Samorządem Województwa Małopolskiego nie będą mogli zawrzeć stosownych aneksów wydłużających wskazany rozporządzeniowo termin rozliczenia.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości zawierania Aneksów otrzymają Państwo w biurze LGD oraz ma stronie www.prow.malopolska.pl
Materiał pomocniczy do wypełniania zobowiązania dot. utrzymania miejsca pracy – premiaPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji