Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 27.07.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 27.067.2022 r. /tj. środa/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD (sala GCK), tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
  – powitanie obecnych,
  – weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Zapoznanie się z wynikami pierwotnej oceny wniosku nr NGD 2-2/2022-2022,
 4. Wnikliwe przeanalizowanie zarzutów podniesionych w proteście,
 5. Sprawdzenie zgodności wnioskowanej operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały wskazane w proteście,
 6. Sporządzenie pisemnego stanowiska Rady,
 7. Wolne wnioski i zapytania,
 8. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji