Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


POSIEDZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu
 Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”

zwołuje

POSIEDZENIE ZARZĄDU

Zebranie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 roku /tj. środa/
o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu/protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

-stwierdzenia ustania członkostwa w Nadwiślańskiej Grupie Działania „E.O.CENOMA”

V. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD.

VI. Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu

VII. Zakończenie obrad ZarząduPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji