Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 21.12.2022, godz. 13:30

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 roku /tj. środa / o godzinie 13:30,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
21 grudnia 2022 roku o godzinie 13:45.

PORZĄDEK OBRAD po zmianach:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Walnego Zebrania Członków (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5. przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na lata 2015-2023.
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji