Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Rada

Rada jest wybierana przez najwyższą władzę Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, czyli przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. Głównym zadaniem Rady Decyzyjnej jest ocena i wybór operacji do finansowania. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastepcę Przewodniczacego, Sekretarza oraz trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Pracę Rady Decyzyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.Obecny skład organu decyzyjnego – aktualizacja 31.05.2023 r.:

Marian Zalewski,

Adam Gąsior,

Elżbieta Dziedzic,

Elżbieta Rębacz,

Alicja Loś

Renata Wilk,

Józef Paluch,

Marek Swat,

Stefan Styczeń

Jan Pająk,

Mariusz Palej,

Łukasz Maderak,

Leokadia Cierniak,

Jolanta Ciochoń,

Piotr Mikuś

Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji