Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Małe projekty

Jaki jest cel działania?

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających siędo poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR  lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się na działania przyczyniające się do:

 1. Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
  a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
  b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów oraz usług określonego przedsiębiorcy,
  c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
  d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 2. Rozwijania aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
  a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
  b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
  c) remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,
 3. Rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
  a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
  b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
 4. Promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczania lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody,
  w tym obszarów Natura 2000.
 5. Zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
  a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
  b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
  c) kultywowanie:
  – miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
  – języka regionalnego i gwary,
  – tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 6. Inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
  a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
  b) promocję produktów lub usług lokalnych,
  c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Euripejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
  e) budowę, adaptację lub wypsoazenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycujnego wyrobu produktów lokalnych,
  f) badanie rynku produktów i usług lokalnych
  – z wyłączeniem działalności rolniczej.
 7. Wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolncizej.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
  a) z Funduszu Kościelnego,
  b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych , natomiast pozostałe 20% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych. Minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić co najmniej 4 500 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie wdrażania LSR kwoty 200 000 zł,.

Co obejmuje koszty kwalifikowane?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. zakupu materiałów i przedmiotów,
 2. zakupu usług lub robót budowlanych,
 3. najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji,
  koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń luib maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego, zalicza się również koszty ogólne:

 1. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
 2. opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 3. opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych.
 4. sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:

 1. Podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość: 
  a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
  b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia
  nr 1974/2006
  – lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej