Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika oraz domownik, która:
1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne
4. Nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano jej renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5. Jest nieprzerwanie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
6. Nie będzie realizowała operacji jako wspólnik spółki cywilnej.
7. Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się na podjęcie lub rozwijanie działalności w zakresie:

 1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
 2. Usług dla ludności.
 3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej.
 4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa.
 5. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
 6. Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
 7. Usług transportowych.
 8. Usług komunalnych.
 9. Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
 10. Magazynowania bądĄ przechowywania towarów.
 11. Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 12. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
 2. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
 3. Operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

  a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc,

  b) wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

  c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
   
 4. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba starająca się o przyznanie pomocy finansowej, było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Jak jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania LSR, nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 50% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych.

Co obejmują koszty kwalifikowane?

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
3. Zagospodarowania terenu.
4. Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.
6. Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe.
7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póĄniej niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne: 
1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
2. Opłat za patenty lub licencje.
3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

1. Transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
2. Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
1. Podatku od towarów i usług (VAT).
2. Zakupu rzeczy używanych.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji