Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Rady

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. /tj. piątek/ o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie […]

Konkurs „Mikołajkowe rymowanki”

Dnia 6.12.2019 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs dla dzieci w wieku 4-10 lat pt. „Mikołajkowe rymowanki”. Zadaniem w konkursie było samodzielne ułożenie rymowanki związanej z postacią Świętego Mikołaja i zaprezentowanie jej przed publicznością. W ramach poddziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju […]

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji 12.12.19

Zgodnie z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany stanowiącej załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiśląńskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” z dnia 13 kwietnia 2017 roku, Stowarzyszenie ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dla podmiotów innych oraz grantobiorców, które odbędą sie 12.12.2019 roku od godz. […]

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z § 18 ust 1 oraz § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. Zebranie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 10:00,  przy ul. Rynek 4 w Szczurowej ,biuro LGD. II termin posiedzenia ustala się na dzień 16 grudnia […]

Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne 11.12.2019

Drodzy mieszkańcy! W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Dzialania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność, informujemy, że w terminie 06.-11.12.2019 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje w zakresie zmian […]

„Organizm najedzony, ale nie odżywiony”- warsztaty edukacyjne w Jodłówce i w Rzezawie

22 października 2019r. w świetlicy w Rzezawie i 28 października 2019r. w świetlicy w Jodłówce odbyły się warsztaty edukacyjne „Organizm najedzony, ale nie odżywiony” dofinansowanie ze środków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Przedsięwzięcie miało charakter typowo edukacyjny i prozdrowotny, przyczyniło się to do realizacji wskaźnika produktu zapisanego w Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność 2014-2020 w […]

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 09 grudzień 2019 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ Porządek obrad: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

Posiedzenie Rady

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY. Zebranie odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. /tj. czwartek/ o godzinie 13:30, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: I. […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji