Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady w dniu 13.03.2023r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 13.03.2023 r. /tj. poniedziałek/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów

 1.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 2. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2023 z zakresu: poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych,
  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 z zakresu: poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych
  i społecznych
  , prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
 4. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 5. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2023 z zakresu: wzbogaceniu oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 6. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2023 z zakresu: wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
 7. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.


Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: