Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, który zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, zarządza majątkiem, funduszami i interesami, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd jako organ wykonawczy składa się z osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd postanawia, który z jego członków będzie Prezesem, a który Wiceprezesem. W razie potrzeby Zarząd może postanowić, który z jego członków będzie Sekretarzem, a który Skarbnikiem. Pracę Zarządu, jako organu władzy Stowarzyszenia określa Regulamin Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.Obecny skład organu wykonawczego:

Prezes Zarządu
Teresa Sznajder


Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Zarych


Skarbnik
Anna Świątek


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji