Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 eocenoma@interia.pl

Realizacja programu

Dokumenty dotyczące Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność – 2015-2023

ANKIETA MONITORUJACA:

– Ankieta Monitorująca Dla Beneficjentów Na Potrzeby Monitorowania Realizacji LSR – aktualizacja 19.11.2018

Ankieta Monitorująca Dla Beneficjentów Na Potrzeby Monitorowania Realizacji LSR – aktualizacja 26.03.2018

 Ankieta Monitorująca Dla Beneficjentów Na Potrzeby Monitorowania Realizacji LSR

PLAN DZIAŁANIA:

 Plan działania  aktualizacja 03.04.2018

– Plan działania,

PLAN SZKOLEŃ:

– Plan szkoleń- aktualizacja  20.07.2018

– Plan szkoleń – aktualizacja 12.09.2016

– Plan szkoleń,

PLAN KOMUNIKACJI:

– Plan komunikacji – aktualizacja 01.02.2018 r.

– Plan komunikacji,

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI:

– Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

– Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

– Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

– Zaktualizowany harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

RAPORTY:

– Raport z monitoringu stanu wdrażania LSR- okres od stycznia do grudnia 2018 roku

 Raport z monitoringu stanu wdrażania LSR -okres od stycznia do grudnia 2017 roku

– Raport z monitoringu stanu wdrażania LSR – okres od stycznia do grudnia 2016 roku


UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

– Umowa

– Aneks nr 1

– Aneks nr 2

– Aneks nr 3

– Aneks nr 4

– Aneks nr 5 


Procedury oceny, wyboru i monitoringu operacji:

1Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców:

– procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kotroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020- aktualizacja 7 czerwca 2017r.

procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kieorwanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020- aktualizacja 10.05.2017r.

– procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,


2. Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne):

– procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wspracie na wdrażanie operacji w ramach startegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowanego przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) – aktualizacja 25 lutego 2019

– procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowancyj przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)- aktualizacja 15 stycznia 2018

– procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaengo przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)- aktualizacja 7 czerwca 2017

– procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) aktualizacja 05.04.2017 roku  

 procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na drażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) – aktualizacja 11.10.2016 roku

– procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne),

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD:

 procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW 2014-2020- aktualizacja 10.05.2017r.

– procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 .


STATUT NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA „E.O.CENOMA”


Statut Nadwiślańskiej Grupy Działania “E.O.CENOMA” to zasadniczy dokument prawny regulujący zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, zwłaszcza określający kompetencje jej organów.

STATUT NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA „E.O.CENOMA”  aktualizacja 22.12.2015r.

Statut Nadwislańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”


KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW:

 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców zgłaszanych w ramach działania „Wspracie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020- aktualizacja 13.04.2017r.

– LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW  ZGŁASZANYCH  W RAMACH  DZIAŁANIA  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – aktualizacja 7.06.2016r.

2. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD:

– Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualizacja 13.04.2017 roku

– Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – aktualizacja 11.10.2016 roku (otwórz)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY  INNE NIŻ LGD, W TYM OPERACJI Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TURYSTYKI I INFRASTRUKTURY – aktualizacja 7.06.2016r.

3. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD:

– LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD– aktualizacja 13.04.2017r.

– LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD aktualizacja 7.06.2016 r.

4. PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

– Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany – aktualizacja 13.04.2017r.

 PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY – aktualizacja 7.06.2016r.


LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Można pobrać i zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju, głównym dokumentem określającym zakres podejmowanych działań i inicjatyw przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”. Znajmość celów ogólnych i szczegółowych w niej zawartych jest niezbędna do napisania wniosku o przyznaie pomocy finansowej i złożenie go za pośrednictwem lokallnej grupy działania „E.O.CENOMA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – aktualizacja 3.04.2018 roku

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- aktualizacja 13.04.2017 roku

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – aktualizacja 7.06.2016 roku

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ – 22.12.2015r.

Lokalna Strategia Rozwoju


INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH,o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Loklanego kierowanego przez społeczność nr 00025-6933-UM0610025/15

2018 rok

2017 rok

2016 rok


ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Zgodnie z art. 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju podpisanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” z Samorządem Województwa w dniu 14 lipca 2009 roku na lokalnej grupie działania spoczywa obowiązek upublicznienia w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zestawień rzeczowo – finansowych z realizacji operacji.

Zestawienie rzeczowo-finansowe – 2009 r.             

Zestawienie rzeczowo-finansowe – I etap 2010 r. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe –  II etap 2010 r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe – I etap 2011 r.   

Zestawienie rzeczowo-finansowe –  II etap 2011 r

Zestawienie rzeczoeo-finansowe etap I – IX – lata 2011-2015


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji