Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu
 Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”

zwołuje

POSIEDZENIE ZARZĄDU

Zebranie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2021 roku /tj. piątek/
o godzinie 12:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.

4.Podjęcie następujących uchwał:

– w sprawie zmiany przyjętej procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne).

– w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”.

5. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu.

7. Zakończenie obrad Zarządu.  Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji