Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Członkowie LGD

Najwyższą władzą Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, jest Walne Zebranie Członków.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. ustalanie liczby członków Zarządu,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 4. ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie liczby członków Rady,
 7. wybór i odwoływanie członków Rady,
 8. wybór i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady,
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady wobec Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: finansowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 11. udzielanie absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
 12. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 14. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia,
 15. decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w razie likwidacji,
 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 10a ust. 3 lub w §14 Statutu, nadawanie członkostwa w przypadku określonym w § 10a ust. 3,
 17. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej i regulaminu Rady,
 18. uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji, z wyjąkiem zmian, o których mowa w § 21 ust.4 pkt.15),
 19. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,


Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego. Walne Zebranie Członków odbywane wyłącznie w innych celach ma charakter Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Przepisy o Walnym Zebraniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, stosuje się zarówno do Zwyczajnego Walnego Zebrania jak i do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.Obecny skład najwyższego organu:

Gmina Szczurowa:

 1. Regina Wilaszek – członek LGD, przedstawiciel Gminy Szczurowa,
 2. Teresa Sznajder – członek Zarządu LGD,
 3. Grzegorz Zarych – członek Zarządu LGD,
 4. Bernadeta Sowidzka – członek LGD – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „Deta”,
 5. Kazimierz Tyrcha – członek LGD,
 6. Grażyna Tylka – członek LGD,
 7. Marian Zalewski – członek Rady Decyzyjnej LGD – Ochotnicza Straz Pożarna w Woli Przemykowskiej – Natków,
 8. Arkadiusz Wąs – członek LGD,
 9. Bogusława Daniel-Zieja – członek LGD,
 10. Beata Barnacka – członek LGD,
 11. Barbara Małek – członek LGD,
 12. Danuta Rosa – członek LGD,
 13. Krystyna Antos – członek LGD,
 14. Wanda Radecka – członek LGD,
 15. Jacek Cieśla – członek LGD,
 16. Andrzej Stoliński – członek LGD,
 17. Stanisław Skura – członek LGD,
 18. Elżbieta Dziedzic – członek Rady Decyzyjnej LGD,
 19. Dorota Głąb – członek LGD,
 20. Agnieszka Pawlik – członek LGD,
 21. Helena Głowacz – członek LGD,
 22. Renata Wilk – członek LGD,
 23. Barbara Sadkowska – członek LGD,
 24. Maria Mądrzyk – członek LGD,
 25. Jolanta Włodarz – członek LGD,
 26. Krystyna Drogoś– członek LGD,
 27. Szymon Witek– przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
 28. Piotr Mikuś– członek Rady Decyzyjnej LGD,
 29. Tomasz Dobosz– członek LGD,
 30. Monika Burzawa-Moskal– członek LGD,
 31. Marek Biernat– członek LGD,

Gmina Bochnia

 1. Lucyna Płaczek – członek LGD
 2. Anna Kuźnar – członek LGD
 3. Halina Trzósło – członek LGD
 4. Ewa Maciuszek – członek LGD
 5. Jerzy Lysy – członek LGD
 6. Renata Skrzypek – członek LGD
 7. Danuta Niemiec – członek LGD
 8. Piotr Gajek – członek LGD – Przedsiębiorstwo Usługi Transportowe i Energetyczne,
 9. Franciszek Trzaska – członek Rady LGD – Ochotnicza Straż Pożarna Bogucice,
 10. Ewelina Makowska – członek LGD – przedstawiciel Gminy Bochnia,
 11. Aneta Łyszczarz – członek LGD,

Gmina Koszyce

 1. Anna Świątek – członek Zarządu, przedstawiciel Miasta i Gminy Koszyce,
 2. Adam Gąsior – członek Rady LGD,
 3. Ryszard Stojek – członek LGD
 4. Tadeusz Nawrot – członek LGD
 5. Anna Król – członek LGD
 6. Jan Krępa – członek LGD
 7. Stanisław Rybak – członek LGD – przedstawiciel Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Koszycach,
 8. Jolanta Ciochoń – członek Rady LGD – przedsiębiorstwo Jolanta Ciochoń,
 9. Renata Wilk – członek Rady LGD – przedstawiciel Koszyckiej Społdzielni Socjalnej,
 10. Stanisław Dziekan – członek LGD,

Miasto i Gmina Kazimierza Wielka

 1. Katarzyna Oracz – członek Komisji Rewizyjnej LGD,
 2. Jan Maroszek – członek LGD,
 3. Tadeusz Łuszczyński – członek LGD,
 4. Ryszard Skowron – członek LGD, Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe,
 5. Agnieszka Styczeń (Nowaczkiewicz) – członek LGD,
 6. Marek Szmuc – członek LGD,
 7. Adam Bodzioch – członek LGD, pełnomocnik do spraw miedzy Zarządem, Radą a Stowarzyszeniem,
 8. Marek Swat – członek Rady Decyzyjnej LGD – biuro Rachunkowe „TRIO”,
 9. Adrian Bober – członek LGD,
 10. Jacek Koziński – członek LGD,
 11. Iwona Maj – członek LGD – przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Plechowie,
 12. Czesław Kowalski – członek Rady LGD, przedstawiciel Kazimierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Altenstadt,
 13. Janusz Skoczek – członek LGD, przedstawiciel Międzyzakładowego Ludowego Klubu Soportowego „Sparta”,
 14. Robert Płaszewski – członek LGD, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnek w Łękawie,
 15. Łukasz Maderak – członek LGD, przedstawiciel Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
 16. Wacław Piwudzki – członek LGD,

Gmina i Miasto Nowe Brzesko

 1. Krzysztof Madejski – przedstawiciel Miasta i Gminy Nowe Brzesko,
 2. Anna Maj-Skowrońska – członek Rady Decyzyjnej LGD, przedstawiciel Stowarzyszenia Ziemi Nowobrzeskiej,
 3. Magdalena Kubik – członek LGD
 4. Adam Czekaj – członek LGD, przedstawiciel Przedsiębiorstwa – F.H.U. „ADMET”
 5. Jan Chojka – członek LGD,
 6. Dawid Klimek– członek Rady Decyzyjnej LGD,

Gmina Rzezawa

 1. Ewa Kociołek – członek LGD,
 2. Leokadia Cierniak – członek Rady Decyzyjnej LGD,
 3. Zbigniew Łęczek – członek LGD, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie,
 4. Aleksandra Krakowska – członek LGD,
 5. Ewa Zaleńska – członek LGD, przedsiębiorca – Sklep Spozywczo-Przemysłowy,
 6. Magdalena Kłuś – członek Rady LGD,
 7. Mariusz Palej – członek Rady Decyzyjnej LGD, przedstawiciel Gminy Rzezawa,

Gmina Drwinia

 1. Jadwiga Kica – członek LGD
 2. Maria Piekarz – członek LGD
 3. Maria Wydra – członek LGD
 4. Maria Pająk – członek LGD, Agent Ubezpieczeniowy,
 5. Józef Paluch – członek Rady Decyzyjnej LGD,
 6. Jan Pająk – członek Rady Decyzyjnej LGD, przedstawiciel Gminy Drwinia,
 7. Teresa Zelek – członek LGD
 8. Jan Aksamit – członek LGD

Jedym z obowiązków członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, jest coroczne i terminowe uiszczanie składek członkowskich w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) na numer konta bankowego LGD:

KBS o/Szczurowa: 69 8591 0007 0100 0908 8011 0001

Obowiązek ten narzuca:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji