Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, który zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, zarządza majątkiem, funduszami i interesami, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd jako organ wykonawczy składa się z osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd postanawia, który z jego członków będzie Prezesem, a który Wiceprezesem. W razie potrzeby Zarząd może postanowić, który z jego członków będzie Sekretarzem, a który Skarbnikiem. Pracę Zarządu, jako organu władzy Stowarzyszenia określa Regulamin Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.Obecny skład organu wykonawczego:

Prezes Zarządu
Teresa Sznajder


Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Zarych


Skarbnik
Anna Świątek

Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji