Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w dniu 06 czerwca 2023  roku /tj. wtorek/ o godzinie 9:30,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
06 czerwca 2023 roku o godzinie 9:45.

PORZĄDEK OBRAD:

I.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” na lata 2023-2027.Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

V. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

VI. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji