Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Ocena i wybranie wniosków złożonych w naborze numer 3/2022

Dzisiaj tj. 07.11.2022 w siedzibie biura LGD odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym oceniono i wybrano wnioski złożone w ramach naboru nr 3/2022 z zakresu: poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.☺

W ramach złożonych przez beneficjentów projektów, na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zaplanowano:

👉Wybudowanie nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego do rekreacji letniej wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami).

👉Doposażenie, zmodernizowanie dwóch boisk sportowych. Zakupiony zostanie sprzęt do utrzymania boiska sportowego, sprzęt do koszenia trawy i inny pozwalający w jak najwyższym stopniu utrzymać i poprawić komfort oraz warunki do czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców.

👉Termomodernizację budynku użyteczności publicznej, w którym to znajduje się Dom Seniora oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

👉Wybudowanie dwóch ogólnodostępnych placów zabaw.

👉Zmodernizowanie oraz doposażenie świetlic wiejskich.

👉Zagospodarowanie terenu parku wraz z montażem małej architektury oraz utworzeniem ścieżki edukacyjnej.

Dokumentacja z przeprowadzonego naboru trafi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie nastąpi ich dalsza weryfikacja.

🧐📍Łączna wartość złożonych projektów to aż 1 958 323,99 zł.😍Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji