Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 23 ust. 3, pkt. 1) oraz §23a Statutu
 Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”

zwołuje

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zebranie odbędzie się w dniu 28.04.2023 roku /tj. piątek/
o godzinie 9:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/

PROGRAM POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.
  4. Omówienie spraw Stowarzyszenia, w tym realizacja budżetu z 2022 roku, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
  5. Analiza planowanego na rok 2023 budżetu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”.
  6. Przygotowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
  7. Interpelacje, zapytania i wnioski Komisji Rewizyjnej.
  8. Zakończenie obrad Komisji Rewizyjnej.

Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: